Press release index

Kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Avensia AB, 556561-8641, avhölls den 10 december 2020.

Det beslöts att införa ett vinstdelningsprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare. Läs mer